decorative
FLOKI2.0
0xC6Cf•••A7dB
FLOKI’S SISTER
FLOKI’S SISTER
Swap FLOKI2.0
0
0
Rate
--
Metadrop Fee
1%
Price Impact
--