decorative
NOS
0xbE9b•••265c
Nostalgia
Take a trip down memory lane with nostalgia
Swap NOS
0
0
Rate
--
Metadrop Fee
1%
Price Impact
--